GDQ – grupputveckling för att skapa effektiva team

GDQ (Group Development Questionnaire) är ett enkelt och effektivt verktyg som hjälper grupper att utveckla och effektivisera sitt samarbete genom grupputveckling. Det bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning. GDQ är framtaget och testat av Susan Wheelan.

 • GDQ mäter hur en grupp fungerar just nu
 • GDQ mäter inte individer
 • Individer svarar anonymt
 • Det finns ingen ideal GDQ-profil
 • Gruppen äger resultaten
 • GDQ är grundat på forskning

Resultatet av GDQ-analysen används för att hjälpa grupper att utvecklas till ett effektivt team.

Genom att FAS-bestämma en grupp kan man medvetet använda ändamålsenliga interventioner (insatser) för att hjälpa gruppen i dess process fram till ett högpresterande team.

Utvecklingsfaserna i arbetsgruppen och ledningen

Gruppen är i ständig förändring och utvecklingen sker därefter. Grupputvecklingen kan delas in i fyra olika stadier. Gruppen är som mest effektiv i det fjärde stadiet. Då är den också som mest engagerad i arbetsuppgifterna. Ledarens utmaning är att tillsammans med gruppen nå dit och att behålla gruppen där så länge som möjligt. När effektiviteten i gruppen är som högst blir lättare att uppnå verksamhetsmålen.

De fyra faser i en grupps utveckling till effektiva team:

 1. Tillhörighet och trygghet
 2. Opposition och konflikt
 3. Tillit och struktur
 4. Arbete och produktivitet

Planering med gruppen

Enkät

Under en timme träffar konsulten gruppen och beskriver hur det kommer att gå till och vad de kan förvänta sig av mätningen. Deltagarna svarar sedan på enkäten individuellt digitalt.

Exempel på frågor:

 • Finns det spänningar mellan medlemmar i gruppen?
 • Är mål och arbetsstrukturer tydliga?
 • Finns det en hög känslomässig teamkänsla?
 • Är hög kvalitet, hög lönsamhet och högt välmående en norm?

Feedback

Efter sammanställning av svaren träffar gruppen konsulten för återkoppling av resultatet. Resultatet visar i vilken stadie gruppen befinner sig och vilka frågor som är viktiga för gruppen att arbeta med för att gå vidare i sin utveckling. För att en arbetsplats skall kunna uppnå hög arbetseffektivitet är det en stor fördel om alla i arbetsgruppen känner till var i utvecklingen de befinner sig och vad de kan göra för att nå nästa stadie. Det är viktigt att alla deltagare i gruppen är med och fyller i enkäten för att få ett rättvisande resultat. Resultaten anger också hur produktiv och effektiv gruppen är i stunden, vad den är bra på och vad som hindrar gruppen från att komma vidare.

Handlingsplan

Gruppen får stöd i att tillsammans med ledningen göra en handlingsplan och prioritera vad som behöver göras för att gruppen ska fungera bättre tillsammans och utveckla sin effektivitet. Återkopplingen tar mellan 3-6 timmar.