Handledning

Processhandledning individuellt och i grupp av medarbetare

Processhandledning handlar om att frigöra tankar och känslor som kan stå i vägen för en klar och rättvis bild av den aktuella situationen.Syftet med handledningen är att ta tillvara och lyfta fram styrkan, kreativiteten och de resurser som finns hos medarbetaren/gruppen för att inspirera till vidare personlig utveckling i sin yrkesroll. Handledningen ska också skapa förståelse och medvetenhet hos mottagaren när det gäller egna eller andras reaktioner.Handledningens mål är att ge möjlighet att utifrån sin praktiska vardag stanna upp och reflektera över personliga aspekter på mötet med klienter, men också som medarbetare i en organisation, och överväga nya förhållningssätt och handlingsalternativ.Deltagarna tränats i att omvandla problem/motstånd/hinder till motsvarande mål/önskemål och på så sätt lära sig att fokusera mer på det som i det vardagliga arbetet fungerar väl i stället för att stanna kvar i en ”negativ” spiral”. Att kunna se nya perspektiv på det som uppfattas som problem.Handledningens teoretiska bakgrund vilar på en systemteoretisk och lösningsfokuserad grund.

Metoder för handledning/coaching och utvärdering

Den handledningsmetod som väljs utgår ifrån varje enskilt uppdrag. Det är viktigt att tillsammans med uppdragsgivaren klargöra syfte och mål med handledningen/coachningen och att specificera mål och syfte med den chef eller de chefer som omfattas av handledningen/coachingen. Vi är noga med detta för att i utvärderingen kunna bedöma kvalitet, resultat och effekter. Handledning kan ske individuellt eller i grupp.

De metoder vi använder är tydliga och strukturerade men samtidigt individuellt anpassade. Chefsutveckling måste i stora stycken vara anpassad till ledarens person och situation. Samtidigt ska den vara kopplad till verksamhetens inriktning, behov och förutsättningar. Den måste vara en tydlig del av organisationens övergripande strategi och verksamhetsutveckling.

Det är inte ovanligt att vi tillsammans väljer en kombination av handledning och coaching.

När vi arbetar med coaching utgår vi från den professionella coachingen enligt ICF och dess elva kärnkompetenserna. ​

1. Aktivt lyssnande7. Kraftfulla frågor
2. Förtroende och närhet8. Utforma handlingar
3. Coachöverenskommelse9. Direkt kommunikation
4. Etik och professionalitet10. Skapa medvetenhet
5. Planering och målsättning11. Hantera framsteg och ansvarstagande
6. Coachnärvaro

Coaching är ett kraftfullt verktyg i arbetet med människor. Den baseras på djup respekt för den egna inre förmågan och kunskapen som finns inom varje individ. Med utgångspunkt från den nuvarande situationen leder coachingen effektivt utvecklingen framåt.

I den professionella coachingen utgår vi ifrån världsbilden att den som ska bli coachad själv har svaren på sina frågor. Det är coachens uppgift att ställa s.k. kraftfulla frågor och visa på perspektiv som kan få den coachade att se situationen med ”nya ögon”. Coaching är en ständigt pågående process där utvecklingen bygger på chefens egen motivation och vilja till förändring/utveckling. Chefen är en förebild och det är hans/hennes handlande som till stor del skapar kulturen i organisationen. Det är i handlingar som du visar vem du är och vad du står för.

Våra metoder bygger på ett lärande utifrån deltagarnas egna erfarenheter och vardagssituationer. I handledningen/coachningen har vi ett lösningsfokuserat förhållningssätt vilket innebär att vi fokuserar på det som fungerar och försöker att förstärka det till att bli än bättre. Vi lägger fokus på tidigare erfarenheter av framgång och framsteg för att på ett positivt sätt ta vara på goda exempel och bra erfarenheter. Mycket tid läggs också på att lyfta chefens tro på sin egen kompetens genom att ge feedback.

Vår pedagogiska idé och våra metoder är genomgående processinriktade. Deltagarna är hela tiden aktiva och utvecklingen bygger på deras kompetens och erfarenhet. I handledningen försöker vi skapa en arena för självreflektion och analys. I handledning blandas ofta inslag som samtal, egen reflektion, övningar, teori m.

Chefen förbereder själv vad som ska tas upp under handledningen men vi kan också ha kommit överens om ett tema och då kan handledaren även ha förberett teoriinslag. Tillsammans samtalar vi kring olika frågeställningar och reflekterar över möjliga förhållningssätt och lösningar. Till chefens/chefernas erfarenheter och upplevelser kopplas aktuella teorier, handledarens erfarenheter och kompetens.

Exempel på vad chefshandledning kan omfatta:

  • Att tydliggöra chefens roll i organisationen
  • Att hantera problem och konflikter
  • Kommunikation med medarbetare
  • Organisationsfrågor
  • Utveckling av den egna gruppen
  • Att utveckla det egna personliga ledarskapet
  • Förändringsledning – Hur ska jag led i förändring?

Vi försöker med våra metoder möjliggöra utveckling och förändring hos ledaren och därmed i organisationen. De teorier vi arbetar med är alla välkända och väl beprövade sedan många år i ledarutvecklingssammanhang. De har alla sin utgångspunkt i en humanistisk människosyn.

Vi kan ge cheferna verktyg att använda i vardagen och en del av de metoder och arbetssätt vi använder i handledningen kan deltagarna sedan använda i den egna organisationen.

De framgångsfaktorer vi ser som viktigast är en god och förtroendefull relation mellan handledare/coach och klient. Därför lägger vi mycket fokus på att skapa förtroende och tillit genom aktivt lyssnande och närhet i handledningen/coachingen. Som tidigare nämnts anser vi att tydlighet i mål, syfte och struktur är andra viktiga framgångsfaktorer.

Vi förordar minst fem handledningstillfällen om två timmar för individuell chefshandledning. För grupphandledning förordar vi tre timmar per tillfälle. Vi ser chefshandledning som en utvecklingsprocess och ser därför gärna en långsiktighet och kontinuitet i insatsen med träffar ca en gång per månad.

Uppföljning och utvärdering är ett viktigt moment i handledningen och i vår utvärderingsmodell ingår både uppdragsgivare och berörd/berörda chefer. Som tidigare sagts tydliggör vi syfte och mål med insatsen när vi startar ett handledningsuppdrag. I samband med att uppdraget startar kommer vi överens med uppdragsgivaren om hur och när uppföljning och utvärdering ska ske.

Varje handledningstillfälle avslutas med att respektive chef/chefer gör en egen reflektion över vad handledningstillfället gett dem. I slutet av varje termin görs också en samlad utvärdering av insatsen i förhållande till de mål som sattes upp vid starten. Utvärderingen är ett viktigt underlag för att sätta nya mål eller revidera tidigare satta mål.