Ledarskap

Vi arbetar med insatser som syftar till att utveckla chefers ledarskap både individuellt och i grupp.

Chefsutveckling måste i stora stycken vara individuellt anpassad till ledarens person och situation. Samtidigt ska den vara kopplad till verksamhetens inriktning, behov och förutsättningar. Den måste vara en tydlig del av organisationens övergripande strategi för verksamhetsutveckling. När vi lägger upp chefsutvecklingsinsatser utgår vi från den ledarpolicy och de kriterier för gott ledarskap och medarbetarskap som gäller hos den aktuella uppdragsgivaren samt de värderingar och mål som uppdragsgivaren har. Vi är då noga med att tydliggöra syftet med insatsen för att i utvärderingen kunna bedöma kvalitet, resultat och effekter.

Våra metoder, när vi arbetar med chefs/ledarutvecklingsprogram bygger på ett lärande utifrån deltagarnas egna erfarenheter och vardagssituationer. Deltagarna är hela tiden aktiva och utvecklingen bygger på deras kompetens och erfarenhet. Vårt arbetssätt och våra metoder är genomgående processinriktade. Deltagarens/deltagarnas respons styr i hög grad hur snabbt vi går fram. Vi arbetar gärna med övningar av olika slag, där deltagarna får en möjlighet att reflektera över sitt eget sätt att tänka och agera. Vi försöker stimulera deltagarna att lära och ta hjälp av varandras erfarenheter och kompetens. Vi ger deltagarna verktyg att använda i vardagen och en del av de metoder och arbetssätt vi använder i programmet kan deltagarna sedan använda i den egna organisationen.Till deltagarnas erfarenheter och upplevelser kopplar vi aktuell teori, våra erfarenheter och vår kompetens.

Vi försöker med våra metoder säkerställa utveckling och förändring hos ledaren och därmed i organisationen. Det gör vi bl.a. genom att ge deltagaren en struktur för utveckling/förändring, stötta dem i motivation och fokusering, ge tid för reflektion och vara konsekventa i vårt förhållningssätt. En del i den egna utvecklingen kan vara att deltagarna arbetar med en individuell utvecklingsplan, som en röd tråd genom utvecklingsprogram eller handledning. Planen fungerar som ett ”styrinstrument” i det egna utvecklingsarbetet, men också som en dokumentation över den egna utvecklingen.

Chefen är en förebild och det är hans/hennes handlande som till stor del skapar kulturen i organisationen. Det är handlingar som du visar vem du är och vad du står för. Det finns en gemensam nämnare i framgångsrikt chefsskap – den mogna människan. Mognad utvecklar man genom erfarenhet och medvetet arbete. Grunden för mognad är att lära känna sig själv. Först när du förstår dig själv, dina egna känslor, värderingar, fördomar och attityder kan du förstå andra människor.

Deltagarna får på olika sätt pröva sina attityder och värderingar och sin självbild. De får möjlighet att spegla sig i andra för att se hur de uppfattas av sin omgivning. Vi arbetar också med den egna inre motivationen och drivkraften och hur man kan låta det återspeglas i vardagen. Deltagarna får verktyg för att lära sig mer om sig själva och stöd i hur de kan förändras/utvecklas i de delar de ser ett behov.

Ledare är du i kraft av din person. Det innebär att du har utvecklat förhållningssätt och attityder som gör att människor runt omkring dig accepterar dig och ser dig som ledare. God kommunikation är en grundbult i ledarskapet. Vårt sätt att kommunicera med omgivningen påverkar våra relationer. Deltagarna får pröva sig i olika kommunikationssituationer och medvetandegöra sina kommunikationsstilar. De får verktyg att utveckla sin kommunikativa förmåga. Vi använder oss av ett profilanalysverktyg IPU för att synliggöra beteendestilar och drivkrafter.

Att vara chef/ledare innebär att ständigt arbeta med förändring. Det är betydelsefullt att ha god kunskap om hur man kan leda förändringsprocesser framgångsrikt, vad som händer med människor i förändring och hur man kan möta det. Inte minst i förändringsarbetet är värderingar och kultur av betydelse för framgång. Det är chefen som i stor utsträckning är bärare av kulturen och värderingarna. I dessa delar delar vi också gärna med oss av olika systemtoretiska modeller m.m.

För att bli framgångsrik i förändringsarbete krävs ofta att man arbetar med stor delaktighet och lyhördhet i organisationen. Då blir det extra viktigt att vara effektiv i sin kommunikation och att kunna hantera konflikter, som nästan alltid uppstår i förändringsarbete. Verklig förändring kräver ett strukturerat arbete, fokusering, tid och ett konsekvent förhållningssätt.

Vi arbetar företrädningsvis utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt vilket innebär att vi lägger fokus på det i organisationen som fungerar väl och stödjer det till utveckling. Att fokusera på det som fungerar i stället för att lägga alltför mycket energi på det som inte fungerar har en positiv effekt på allt utvecklingsarbete.

De teorier och metoder som vi arbetar med är alla välkända och väl beprövade sedan många år i chefsutvecklingssammanhang. De har alla sin utgångspunkt i en humanistisk människosyn. De delar som handlar om personlighet, personlig utveckling och beteenden har sin grund i Jungs teorier. Kommunikations-avsnitten har koppling till William Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet. När det gäller grupper och grupprocesser använder vi oss av teorier, bl.a. från Will Schutz (FIRO och Human elements), Susanne A Wheelan (Att skapa effektiva team) och Insoo Kim Berg och Steve de Shazer (Lösningsfokuserat arbetessätt – Reteaming).

Med våra olika metoder som grund erbjuder bla. skräddarsydda chefsutvecklingsprogram, utvecklingsgrupper, reflektionsgrupper, peppgrupper, förändringsledning, personlig utveckling, individuell chefshandledning/coaching, förändringsledning, m.m och alla våra insatser har till syfte att stärka cheferna både personligt och professionellt för att på sätt öka effektiviteten i organisationen.